ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารช่างที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับบัญชา

 

พันโทพรรษิษฐ์   สุพรรณชนะบุรี
ผบ.ช.พัน.๕

 

 

 

ว่าง   พ.ต.สิทธิชัย   พวงเล็ก
รอง ผบ.ช.พัน.๕   รอง ผบ.ช.พล

 

ฝ่ายอำนวยการ

     
ร.อ.ประสิทธิ์    อ่ำครอง   ว่าง   พ.ต.วัชรพงษ์    ก้านลำภู   ร.อ.นิพันธ์    หอธรรม
นายทหารฝ่ายกำลังพล   นายทหารฝ่ายการข่าว   นายทหารยุทธการและการฝึก   นายทหารฝ่ายส่งกำลัง

                                

       
ร.ท.วิษณุ    นวลสุทธิ์       ร.อ.จักรกฤษณ์    ผิวสุข   ร.ท.ปรีชา    แจ้งเอี่ยม
ผช.นายทหารฝ่ายกำลังพล       ผช.นายทหารยุทธการและการฝึก   ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำลัง

                                                   

   
ว่าง   ว่าง   ว่าง
นายทหารสื่อสาร   นายทหารยานยนต์   นายทหารฝ่ายการเงิน

 


กองร้อยกองบังคับการและบริการ

 

ร.อ.ปานเทพ   สุขหิ้น
ผบ.ร้อย

 

ว่าง
รอง ผบ.ร้อย

 

     
ร.ท.บัญชา    ศรีมณี   ร.ท.สุพจน์    สรรเสริญ   ร.ต.ประพัฒน์   พรหมหากุล   ว่าง
ผบ.มว.ซ่อมบำรุงกองพัน   ผบ.มว.เครื่องมือ   ผบ.มว.สะพาน   ผบ.มว.สร.

 

           
            ว่าง
            รอง ผบ.มว.สร.

                    


กองร้อยทหารช่างสนามที่ ๑


 

ร.อ.ธนรัตน์   ยอดเมือง
ผบ.ร้อย

 

ร.ท.ศิลป์   ช่างบรรจง
รอง ผบ.ร้อย

 

   
ร.ต.นิวัตน์   ยุทธไชย   ร.ต.ปิยวุฒิ   ศุภโชคสุนทร   ว่าง
ผบ.มว.   ผบ.มว.   ผบ.มว.

 


กองร้อยทหารช่างสนามที่ ๒

 

ร.อ.อรรถพล   ข่ายม่าน
ผบ.ร้อย

 

ว่าง
รอง ผบ.ร้อย

 

   
ร.ท.ทวียศ   ศรีสุขสวัสดิ์   ร.ต.สิขเรศ   ตรีประภากร   ร.ต.สิทธิชัย   คงเกิด
ผบ.มว.   ผบ.มว.   ผบ.มว.

                


กองร้อยทหารช่างสนามที่ ๓

 

ว่าง
ผบ.ร้อย

 

ร.ต.ธารินทร์    หมอยาไทย
รอง ผบ.ร้อย

 

     
ร.ท.ศิริพล   จังพานิช   ร.ต.กฤษณ์ดนัย   มังสา  

ร.ต.กะรัต    ทองมาก

 
ผบ.มว.   ผบ.มว.   ผบ.มว.