ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารช่างที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับการ

พ.ท.พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี

ผบ.ช.พัน.๕

เข้าสู่ระบบ

งานด้านก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙

ช.พัน.๕ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙  ณ  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ผลการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน

   งานที่กำลังดำเนินการ

    - งานเทคอนกรีตคานคอดิน

 

ผลการปฏิบัติงาน  ๒๕.๒๗ %ของงานทั้งหมด   

 

             

โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ

ช.พัน.๕ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำพรุคลองควาย   ณ   ม.๕  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี   

ผลการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน

งานที่กำลังดำเนินการ งานขุดลอกสระ จำนวน  ๑๖๖,๕๓๑.๙๘  ลบ.ม.

ผลการปฏิบัติงาน  ๗๓.๐๐ %ของงานทั้งหมด